Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Trafo CZ, a.s., IČO: 276 36 224, se sídlem Koutníkova 208/12, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku B 2838 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Prodávající“)

1           ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1          Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravuje vzájemné práva a povinnosti Prodávajícího a osob, které s Prodávajícím uzavřely kupní smlouvu (dále jen „Kupující“ a „Smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího dostupného na https://www.trafocz.cz/e-shop.html (dále jen „E-shop“) při reklamaci zboží zakoupeném na E-shopu.
1.2          Reklamační řád je vydán dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
1.3          Reklamační řád se vztahuje jak na případy, kdy Prodávajícím je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Prodávajícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).
1.4          Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek Prodávajícího, které upravují provoz
E-shopu a uzavírání Smluv.
2                POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
2.1          S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci i v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
2.2          Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v tomto Reklamačním řádu, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo jiného problému.
2.3          V oznámení o reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (tj. jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Pro tyto účely může Kupující využít vzor reklamačního listu, který je příloh
2.4          ou tohoto Reklamačního řádu.
2.5          Kupující je povinen předložit Prodávajícímu spolu s reklamací reklamované zboží a doklad o zakoupení zboží u Prodávajícího (typicky fakturu, daňový nebo jiný doklad o nákupu). Pokud Kupující zboží zasílá Prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit zboží tak, aby předešel jakémukoli poškození při přepravě, a to spolu s veškerým příslušenstvím a dokumentací, které byly součástí originálního balení zboží. Prodávající nebude akceptovat zásilky zaslané na dobírku.
2.6          Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
2.7          V případě Kupujícího – Spotřebitele:
2.7.1         reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Prodávajícím nedohodne na delší lhůtě,
2.7.2         po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu,
2.7.3         u oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na reklamaci, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto Reklamačním řádu. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží doklady o vynaložení požadovaných nákladů (např. podací lístky nebo jiné doklady). O účelnosti vynaložení nákladů Prodávajícím rozhoduje Prodávající.
2.8          V případě Kupujícího – Podnikatele:
2.8.1         reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován v přiměřené době s přihlédnutím k povaze zboží, zpravidla však nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Prodávajícím nedohodne na delší lhůtě,
2.8.2         po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu teprve poté, co Kupující upozorní Prodávajícího na prodlení s vyřízením reklamace a Prodávající nesplní svou povinnost ani ve lhůtě určené mu Prodávajícím, která nesmí být delší než 10 (dnů).
2.9          Prodávající vydá Kupujícímu po vyřízení reklamace reklamované zboží a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
2.10      Případná záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
2.11      Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující – Spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu zboží nebo její část.
3                KONTAKTNÍ ÚDAJE  
3.1          Pro účely komunikace je Kupující povinen využít některý z následujících kontaktů Prodávajícího:
3.1.1         e-mail: info@trafocz.cz,
3.1.2         telefon: +420 601 055 460,
3.1.3         doručovací adresa i adresa provozovny: Koutníkova 208, 503 01 Hradec Králové.
3.2          Pro účely uplatňování reklamace je Kupující povinen využít některý z následujících kontaktů:
3.2.1         e-mail: info@trafocz.cz,
3.2.2         doručovací adresa i adresa provozovny: Koutníkova 208, 503 01 Hradec Králové.
3.3          Prodávající bude Kupujícího kontaktovat způsobem, který Kupující využil ke komunikaci s Prodávajícím, nebo na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě nebo v uživatelském účtu na E-shopu Prodávajícího.
4                SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1          Ustanovení tohoto Reklamačního řádu nemají vliv na práva a povinnosti Kupujícího dle Obchodních podmínek (zejm. co se týče práva na odstoupení od Smlouvy a dalších).
4.2          Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2023

 

PŘÍLOHA – VZOR OZNÁMENÍ REKLAMACE

Tento formulář vyplňte a zašlete prostřednictvím kontaktů uvedených v Reklamačního řádu.

Prodávající:
Identifikační údaje:
Trafo CZ, a.s.,
IČO: 061 99 682, se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
Kupující:
Jméno, příjmení:
 
Datum narození:
 
Adresa:
 
Doručovací adresa:
 
Telefonní číslo:
 
E-mail:
 
Číslo objednávky zboží:
 
Reklamované zboží:
 
Popis vady:
 
Uplatněné právo z vadného plnění

(popište, co požadujete – opravu, výměnu, slevu, vrácení peněz apod.; Vaše možnosti jsou popsané v Obchodních podmínkách)
 
K tomuto formuláři přiložte doklad o uzavření smlouvy – kopii faktury, účtenky, objednávky apod. V případě potíží se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených výše.
Datum:
 
Podpis Kupujícího:
 
 

 
 

 

DOCX

Vzor - Oznámení reklamace

Typ: DOCX
Velikost: 14 kB