Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Trafo CZ, a.s., IČO: 27636224, se sídlem Koutníkova 208/12, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2838 (dále jen „Prodávající“)

1                ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1          Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky provozu a užívání internetového obchodu TRAFOCZ provozovaného Prodávajícím na https://www.trafocz.cz/e-shop.html (dále jen „E-shop“) a podmínky kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky nakupujícímu v E-shopu (dále jen „Kupující“).
1.2          Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.3          Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).
2                REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1          Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to E-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Některé funkce E-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu.
2.2          Pro účely registrace Kupující vyplní elektronický formulář v E-shopu a odešle ho Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné.
2.3          Kupující může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící registraci za Kupujícího musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za Kupujícího provést registraci a uzavírat Smlouvy (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Kupujícího jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Kupující.
2.4          Odesláním registračního formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní E-shopu.
2.5          Po odeslání registračního formuláře Prodávajícímu je Kupující povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů Prodávajícího. Okamžikem ověření e-mailové adresy Kupujícího dojde k dokončení registrace (tj. k uzavření smlouvy o registraci a zřízení Uživatelského účtu, dále jen „Registrace“).
2.6          Na základě Registrace je automaticky vytvořen Uživatelský účet.
2.7          Uživatelský účet náleží vždy jednomu Kupujícímu. Kupující může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.
2.8          Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Kupující. Při jakékoli jejich změně je Kupující povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce.
2.9          Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Kupujícího. Kupující je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu (třetími osobami nejsou Pověřené osoby). V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Kupující bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření Prodávajícího.
2.10      Kupující není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Kupující je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Kupující, Pověřená osoba, jiná osoba Kupujícím pověřená či jiná třetí osoba.
2.11      Prodávající neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.
2.12      Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím Registraci prostřednictvím rozhraní E-shopu. To nemá vliv na případné již uzavřené Smlouvy.
2.13      Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. O zrušení Uživatelského účtu Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.
2.14      Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3                UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1          Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Rozměry, hmotnost, výkony, elektrické parametry a ostatní údaje uvedené na E-shopu, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.
3.2          Rozhraní E-shopu obsahuje informace o nabízeném zboží, jeho hlavní vlastnosti, informace o ceně, nákladech spojených s balením a dodáním zboží, způsobech a předpokládaných termínech dodání a možnostech platby. Ceny zboží zobrazované v rozhraní E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, souvisejících poplatků a jiných podobných peněžitých plnění, a nezahrnují náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak.
3.3          Smlouva ohledně konkrétního zboží se uzavírá na základě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“). Do objednávkového formuláře Kupující musí vyplnit všechny údaje označené jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
3.3.1              informace o objednávaném zboží a jeho množství (Kupující zboží vybírá vložením do košíku v rozhraní E-shopu),
3.3.2              informace o požadovaném způsobu doručení zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
3.3.3              identifikační údaje Kupujícího, doručovací a fakturační adresu,
3.3.4              vybraný způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.
3.4          Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Veškeré údaje uvedené v Objednávce musí být správné, úplné a aktuální. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů ze strany Kupujícího.
3.5          Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího.
3.6          Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.
3.7          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy:
3.7.1              Kupující zaplatí řádně celou cenu za zboží dle učiněné Objednávky, a
3.7.2              Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky (akceptaci) a přijetí platby za zboží v Objednávce, a to na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.
3.8          Pokud Kupující nezaplatí řádně cenu dle Objednávky ani do 3 (tří) dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Objednávka bude zrušena.
3.9          Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). V případě dodatečného potvrzení je Smlouva uzavřena teprve po dodatečného potvrzení.
3.10      Každou Objednávku může Kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.
4                CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1          Ceny zboží jsou zobrazeny vždy u daného zboží v rozhraní E-shopu a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Rozhodující je cena zboží platná v okamžiku odeslání Objednávky Prodávajícímu.
4.2          Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující zaplatí Prodávajícímu jedním ze způsobů uvedených jako nabízené možnosti platby v rozhraní E-shopu (v objednávkovém formuláři). Pokud rozhraní E-shopu neuvádí jinak, lze platby provádět následujícími způsoby:
4.2.1              Hotově při převzetí zboží u Prodávajícího,
4.2.2              Dobírkou, pokud bude v nabídce přepravce.
4.3          Platby na základě splatnosti uvedené na daňovém dokladu (faktuře) umožňujeme po předchozí dohodě vybraným Kupujícím – partnerům, kteří na E-shopu nakupují pravidelně.
4.4          Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v rozhraní E-shopu (objednávkovém formuláři) uvedeno jinak, kupní cena už zahrnuje tyto náklady.
4.5          Není-li v E-shopu uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.
5                PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1          Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a předpokládané doby doručení jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na E-shopu. Dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech. Zboží, u něhož je uvedeno "Skladem", dodáváme do 3 pracovních dnů. Ostatní sortiment je dostupný dle možností příslušného výrobce a po obdržení Objednávky o dodacím termínu budeme Kupujícího informovat. Prodávající neodesílá zboží Kupujícímu dříve než před přijetím platby ceny dle Objednávky.
5.2          V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů předpokládanou dodací lhůtu uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.
5.3          Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu.
5.4          V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.5          Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.6          Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu až jakmile zboží Kupujícímu předá dopravce. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.
5.7          Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.
5.8          Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující – Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající – Spotřebitel odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Smlouvy uhradil.
6                PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ PŘEPRAVCEM
6.1          Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží příslušným přepravcem nebo poskytovatelem doručovacích služeb překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu) podle Smlouvy a dokladu od přepravce.
6.2          Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že do zásilky bylo neoprávněně vniknuto, resp., že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na zásilce vidět, že byla vystavena působení vlivům počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu je oznámit Prodávajícímu na kontaktním e-mailu uvedeném níže. Prodávající doporučuje pořídit zároveň fotodokumentaci balíku a/nebo poškozeného obalu.
7                JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ
7.1          Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že zboží:
7.1.1              odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.1.2              je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
7.1.3              je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
7.2          Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.2.1              je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
7.2.2              zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
7.2.3              je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
7.2.4              zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.
7.3          Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 7.2.2, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
7.4          Odstavec 7.2 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
7.5          Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.6          Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.
8                PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1          Pokud zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 těchto Obchodních podmínek, má vadu.
8.2          Kupující může vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí. Při koupi použitého zboží je doba pro vytknutí vad zkrácena na jeden rok.
8.3          Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží:
8.3.1              pokud vadu sám způsobil,
8.3.2              při opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.3.3              u použitého zboží při opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
8.4          Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:
8.4.1              dodání nového zboží bez vady nebo
8.4.2              opravu zboží,
8.4.3              ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
8.5          Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
8.6          K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
8.7          Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
8.7.1              Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odstavcem 8.5 a 8.6,
8.7.2              se vada projeví opakovaně,
8.7.3              je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
8.7.4              je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v době 30 dní od uplatnění reklamace nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
8.8          Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.
8.9          Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
8.10      Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.
9                ZÁRUKA
9.1          Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době uvedené v prohlášení učiněným v reklamě, v prohlášení o záruce, v prohlášení uvedeném na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
9.2          Poskytne-li Prodávající záruku, platí, že má Kupující ze záruky v záruční době alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu věci.
9.3          Smluvní záruka se zejména nevztahuje na:
9.3.1              nesprávným použitím zboží nebo nesprávně zvoleným typem zboží,
9.3.2              neodborně provedenou montáží zboží,
9.3.3              nesprávným skladováním zboží,
9.3.4              případy, kdy nejsou splněny příslušné technické normy, které se ke zboží, jeho montáži a použití vztahují.
9.4          Je-li záruka poskytnuta, běží záruční doba od odevzdání zboží; bylo-li zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný, než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
10            JAKOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PRO PODNIKATELE
10.1      Tento článek se uplatní pouze pro Kupující – Podnikatele namísto článků 7 až 8 těchto Obchodních podmínek.
10.2      Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v tomto odstavci.
10.3      Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady reklamací bez zbytečného odkladu poté, co mohl Kupující vadu při včasné prohlídce a odborné péči zjistit, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy byl podle Smlouvy povinen Kupující zboží převzít.
10.4      Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při odborné péči zjistit, nejpozději však do 1 (jednoho) roku po odevzdání věci.
10.5      V případě vadného plnění má Kupující právo na odstranění vady dodáním toho, co chybí, odstranění právní vady nebo opravu zboží.
10.6      Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku se neuplatní.
11            POSTUP UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
11.1      Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí při uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na www.trafocz.cz[JB1] .
12            ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1      Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem:
12.1.1          Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
12.1.2          Kupující však nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud je předmětem Smlouvy:
12.1.2.1    poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy poučil Kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy,
12.1.2.2    dodávka zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
12.1.2.3    dodávka zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
12.1.2.4    dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
12.1.2.5    dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil,
12.1.2.6    dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil,
12.1.2.7    dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou Smluv o předplatném na jejich dodávání,
12.1.2.8    ubytování, přeprava zboží, nájem dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, poskytované k určitému datu nebo v určitém období (např. v případě vstupenek poskytovaných k určitému datu nebo období),
12.1.2.9    dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Smlouvy zaniká, a Prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 Občanského zákoníku.
12.1.3          Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je dostupný na E-shopu.  Podepsané oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail info@trafocz.cz.[JB2] 
12.1.4          V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
12.1.5          Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
12.1.6          Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
12.2      Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Podnikatelem:
12.2.1          Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo
12.2.2          Ustanovení odst. 12.1.3 až 12.1.6 těchto Obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od Smlouvy se použijí na Podnikatele obdobně.
12.2.3          Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.
12.3      Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího:
12.3.1          Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby
E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o zjevně chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu, nebo v případě, kdy došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu zboží ze strany výrobce a dále v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží popřípadě výrazným způsobem změní cenu zboží. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží.
12.3.2          Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.
13            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
13.1      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.
13.2      Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.
13.3      V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení
§ 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.
13.4      Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
13.5      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů služeb komunikace na dálku.
13.6      Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným Smlouvám přistupovat skrze Uživatelský účet na E-shopu.
14            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
14.1      Informace o zpracování osobních údajů Kupujících v souvislosti s plněním Smlouvy naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na www.trafocz.cz.
14.2      Kupující prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Prodávajícímu a v tomto ohledu již Prodávající, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.
15            ŘEŠENÍ SPORŮ
15.1      V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.
15.2      K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
16            VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
16.1      Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, ke Smlouvě nebo Registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:
16.1.1          kontaktní údaje Prodávajícího: e-mail: info@trafocz.cz, telefonní číslo: +420 601 055 460,
16.1.2          kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce či Uživatelském účtu.
16.2      Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v Uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.
16.3      Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, resp. Uživatelském účtu.
17            SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1      Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
17.2      Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude Kupujícímu, který má Uživatelský účet také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti.
17.3      Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci. 
17.4      Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
17.5      Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez písemného souhlasu Prodávajícího.
17.6      Kupující tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
17.7      Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.
17.8      Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.
17.9      Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.04.2023.


DOCX

Formulář - Odstoupení od kupní smlouvy

Typ: DOCX
Velikost: 19.3 kB