Dotace

Společnost Trafo CZ, a. s., je příjemcem podpory uvedeného projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace VIII.

Vývoj inteligentního distribuč 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 – Vývoj inteligentního distribučního transformátoru

Cílem projektu "Vývoj inteligentního distribučního transformátoru" je navrhnout a vyrobit distribuční transformátor, ve kterém bude možné regulovat velikost výstupního napětí v průběhu provozu transformátoru bez nutnosti odstávky a jeho vypnutí. To znamená změnit odbočku na přepínači bez toho, aniž by došlo k odpojení zátěže a vypnutí. Velikost regulovaného napětí bude přímo závislá na měřených parametrech v síti a bude se jim automaticky přizpůsobovat.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 368104/21/61200/501 ze dne 20. 4. 2021 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 1/2021 až 5/2023.

  • 1. 1. 2019: Zahájení činností výzkumu a vývoje směrem k výrobě nových výrobků s přidanou hodnotou (TA ČR, MPO).
  • 1. 10. 2022: Vznik nového typu výrobku skrze činnosti R&D: Prototyp distribučního transformátoru s biodegradabilní kapalinou.

 

TA ČR

Společnost Trafo CZ, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

 Logo TAČR

FW03010050 – InPredict – Smart Condition Management

Hlavním cílem projektu je vytvořit modulární online diagnostickou platformu pro menší stroje používané v energetice či průmyslu, schopnou adaptace na konkrétní sledované zařízení. Druhým cílem je implementace programu výpočtu zbytkové životnosti daného sledovaného zařízení využívajícího fyzikálně statistické, či jiné modely stárnutí. Tento výpočet bude probíhat přímo v systému, který bude dálkově komunikovat s uživatelem a posílat konkrétní výrok o stavu zařízení. Toto řešení v budoucnu umožní přechod z time based managementu na condition based management a zavádění smart grids a průmyslu 4.0.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností EGU TECH, a. s. Projekt je řešen v období 1/2021 až 12/2024.

TK02020017 – Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou

Cílem projektu je vývoj a realizace nového provedení distribučních transformátorů. Záměrem projektu je modifikace pro transformátor klíčového elektroizolačního systému, který tvoří v současnosti elektroizolační kapalina ropného původu, která bude nahrazena elektroizolační kapalinou na základě přírodního esteru z domácích zdrojů. V průběhu projektu bude proveden návrh chladicího, elektroizolačního a hermetizačního systému transformátoru, konstrukční úpravy vinutí, modifikace biologicky odbouratelné kapaliny, výroba prototypu a jeho vyzkoušení. Ve čtvrtém roce řešení projektu bude transformátor připraven k sériové výrobě.

Projekt je řešen ve spolupráci s Západočeskou univerzitou v Plzni – Fakultou elektrotechnickou a společností EGU TECH, a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2023.